ประวัติโรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบ้านหม้อ  (ประชารังษี)  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ  23  ตุลาคม  2466  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านหม้อเป็นสถานที่เรียน  ผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกคือ  นายเต๋า  จันทรวงศ์

พ.ศ.  2477  พระอธิการเปียเจ้าอาวาสวัดบ้านหม้อ  ซึ่งเป็นผู้อุปการะโรงเรียนได้ร่วมกับชาวบ้านหม้อทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  1  หลัง  ใช้เงินเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  4,404.71  บาท  โดยไม่ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ  ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  1  มีนาคม  2479  ได้ขนานนามโรงเรียนหลังนี้ว่า  “ประชารังษี”  หรือโรงเรียนวัดบ้านหม้อ  (ประชารังษี)

10  เมษายน  2499  ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า  เพราะมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  ต่อมา  17  กันยายน  2499  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนหลังเก่า  เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นตึก  แบบ  ป  1 ก.  ของกระทรวงศึกษาธิการมีขนาด  10×55  เมตร  จำนวน  8  ห้องเรียน  มีมุขกลาง  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  31  ธันวาคม  2504  ทำพิธีเปิดอาคารเรียน  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2506  นายเริ่ม  อุปถัมภ์  ปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน  โดยใช้ชื่อเก่าว่า  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ  (ประชารังษี)  ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ได้งบประมาณจากทางราชการ  และเงินบริจาคจากประชาชนรวมทั้งสิ้น  448,504.80  บาท

6  ตุลาคม  2506  โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมหลังคา  จำนวน  45,000  บาท  เนื่องจากโรงเรียนประสบวาตภัย

ปีการศึกษา  2513  ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นปีแรก  มีนักเรียนทั้งหมด  31  คน

ปีการศึกษา  2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  35,000  บาท 

ปีการศึกษา  2519  ได้รับเงินอุดหนุน  พปช.  จำนวน  53,000  บาท   ให้สร้างโรงอาหาร  1  หลัง  ในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  380,000  บาท  ขนาด  9×15  เมตร  4  ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2520  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  และเงินงบประมาณจากภาษีบำรุงท้องที่ของสภาตำบลคลองตาคต  จำนวน  773,950  บาท  ให้ก่อสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  แบบ  312  ของกรมสามัญศึกษา  ขนาด  7×18  เมตร

ปีการศึกษา  2521  ได้รับงบประมาณจากเงินภาษาบำรุงท้องที่จากสภาตำบลคลองตาคต  สร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณอาคารเรียน  จำนวน  3  ด้าน  คือ  ด้านใต้  ด้านตะวันตก  และด้านตะวันออก  เป็นเงิน  2,500  บาท

ปีการศึกษา  2524  ได้รับเงินจากมูลนิธิ  “ทีปรังษี”  วัดบ้านหม้อ  2,500  บาท  สร้างเตาเผาขยะ

ปีการศึกษา  2525  ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนก่อสร้างสนามเด็กเล่น  เพื่อเป็นอนุสรณ์  200  ปี  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใช้เงินทั้งสิ้น  48,625  บาท

ปีการศึกษา  2526  ทางโรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  ชั้นล่าง  1  ห้อง  เพื่อเป็นห้องสมุด  เป็นจำนวนเงิน  15,000  บาท  ซึ่งเป็นเงินจากการจัดงานวันเด็ก

ปีการศึกษา  2529  ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างส้วม  แบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  ใช้เงินก่อสร้าง  40,000  บาท

ปีการศึกษา  25231 ได้รับเงินงบประมาณ  จำนวน  19,770  บาท  ให้สร้างเรือนเพาะชำได้รับงบประมาณ  จำนวน  34,100  บาท  ซ่อมแซมโรงอหาร

ปีการศึกษา  2535  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติให้โรงเรียนวัดบ้านหม้อ  (ประชารังษี)  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  27  คน

ปีการศึกษา  2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่ง  จำนวนเงิน  90,000  บาท

ปีการศึกษา  2537  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2538  เป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างจาก  สปช.  จำนวน  3  รายการ  ดังนี้

     1.  อาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,639,000  บาท

     2.  อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  201/26  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  379,000  บาท  สนาม

          บาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม  เป็นเงิน  127,000  บาท  รวม  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 

          2,145,000  บาท

ปีการศึกษา  2537  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  ชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยใช้เงินบริจาค  จำนวน  210,000  บาท

ปีการศึกษา  2539  ได้ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล  1  สนาม  เป็นเงิน  65,000  บาท

ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  ห้อง

ปีการศึกษา  2540  ได้ก่อสร้างที่จอดรถ  จำนวน  1  หลัง

ปีการศึกษา  2540  ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต  และเงินบริจาคจากประชาชนก่อสร้างโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง

ปีการศึกษา  2543  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมโรงฝึกงาน  จำนวน  40,000  บาท

ปีการศึกษา  2546  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต  105,000  บาท  สร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  110  เมตร

ปีการศึกษา  2547  คุณโกสินทร์  จันทามฤต  ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ได้สร้างหอกระจายข่าวให้กับโรงเรียน  จำนวน  25,000  บาท

ปีการศึกษา  2547  ได้ฟื้นฟูวงดนตรีไทยของโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น

ปีการศึกษา  2548  ได้รับมอบคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  จากผู้ใหญ่ยอดยิ่ง  แผนคง

ปีการศึกษา  2548  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต  สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  5  เครื่อง

ปีการศึกษา  2550  ได้รับติดตั้งจานดาวเทียมโทรทัศน์  เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิไทยคม  ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัทเซฟรอล

ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดบ้านหม้อเข้าร่วมโรงเรียนนำร่องโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง  O-NET  แบบอิเล็คทรอนิคส์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-04 10:09:48 น

Last modified: Wednesday, 14 June 2017, 11:18 AM