ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ***

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) สพป. ราชบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต
ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม.. 
ระหว่าง วันที่ ..20.-.24.. เดือน .พฤศจิกายน... พ.ศ. 2560

 

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

13

9

4

2

 

*** ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก ***

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงวรัทยา  วัดกลีบ
 

1. นายอำนาจ  วงศ์จีน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

64

ทองแดง

16

1. นางสาวณัฐพร  พรประสาทสุข
 

1. นางพรทนา  จิรพฤฒิศิริ
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

74

เงิน

11

1. เด็กหญิงทิพยวัลย์  จีนอิ่ม
 

1. นางพรทนา  จิรพฤฒิศิริ
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

83

ทอง

4

1. เด็กหญิงกาญจนา  อิ่มน้อย
2. เด็กหญิงมณฑิรา  วรภักดี
 

1. นางพรทนา  จิรพฤฒิศิริ
2. นางกรรณิการ์  โพธเดชขจร

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

71

เงิน

12

1. เด็กชายฐิติภูมิ  โวทวี
 

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
 

5

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

32

เข้าร่วม

13

1. เด็กหญิงนุชณิชา  เหล็กขำ
 

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
 

6

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

85

ทอง

5

1. เด็กชายทิพย์วัตร  จีนอิ่ม
2. เด็กชายพรเทวา  วรภักดี
3. เด็กชายเขมชาติ  สุขเจริญ

1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
 

7

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวกาญจนา  ดามัง
2. นางสาวณัฐพร  พรประสาทสุข
3. นายเศกสรรค์  ระเจริญ

1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
 

8

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

43.08

เข้าร่วม

4

1. เด็กชายธนาพร  พูลสุวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิรักษ์  กรุดทอง

1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
2. นางณัฐนิสภ์  ทองกันยา

9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

74.8

เงิน

17

1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จีนโสภา
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พะวร
3. เด็กหญิงสุภาพร  เปียกคำ
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  จีนโสภา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  เนมิ

1. นายนิเวศ  กัลปะ
2. นางสาวจตุพร  ฟักเขียว
 

10

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

74.33

เงิน

4

1. เด็กหญิงทิพยวัลย์  จีนอิ่ม
2. เด็กหญิงนุชณิชา  เหล็กขำ
3. เด็กหญิงปรรัชช์  เค่งเปี่ยม
4. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอนุตา  พรประสาทสุข

1. นายนิเวศ  กัลปะ
2. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
 

11

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

75.33

เงิน

14

1. นางสาวกาญจนา  ดามัง
2. นายเศกสรรค์  ระเจริญ

1. นายนิเวศ  กัลปะ
2. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
 

12

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

69

ทองแดง

29

1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงภัสสรา  สำเฮี้ยง

1. นางฉวีวรรณ  ยอดดี
 

13

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

86

ทอง

5

1. เด็กหญิงวนิรฎา  วรวงศ์

1. นายอำนาจ  วงศ์จีน
 

14

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงวรัทยา  วัดกลีบ
 

1. นายอำนาจ  วงศ์จีน
 

15

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

87.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงมณฑิรา  วรภักดี
 

1. นายอำนาจ  วงศ์จีน
 

16

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายธนากร  บุญจันทร์
 

1. นายอำนาจ  วงศ์จีน
 

17

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

79.2

เงิน

23

1. เด็กหญิงสุมิตรา  ชินอักษร
 

1. นายตะวัน  วีระเชื้อ
 

18

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

80

ทอง

9

1. นางสาวณัฐพร  พรประสาทสุข
 

1. นางจิตราวดี  วังกานนท์
 

19

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

76

เงิน

18

1. เด็กหญิงจิดาภา  วัชรญาณวิสุทธิ์
 

1. นางสาวจตุพร  ฟักเขียว
 

20

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

76.5

เงิน

26

1. เด็กหญิงพรรณทิวา  สุดสม
 

1. นายจิตราวดี  วังกานนท์
 

21

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-1

-

1. นางสาวณัฐพร  พรประสาทสุข
 

 

1. นางจิตราวดี  วังกานนท์
 

22

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

61

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกาญจนา  อิ่มน้อย
 

1. นางกนกวรรณ  เล็บครุบ
 

23

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

88

ทอง

4

1. เด็กชายตะวัน  พวงพูล
2. เด็กชายสาธิต  ช้างเย็น
 

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นายนิเวศ  กัลปะ
 

24

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

68

ทองแดง

14

1. เด็กชายธนากร  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงนันทนา  เหล็กขำ
 

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นางสาวจตุพร  ฟักเขียว
 

25

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

80

ทอง

19

1. เด็กชายชัยชนะ  เที่ยงโยธา
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวเมธีธรรม
 

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นายนิเวศ  กัลปะ
 

26

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

87

ทอง

11

1. เด็กชายธนภัทร  ทวีสูตร์
2. เด็กชายวีรภัทร  พรประสาทสุข

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นายนิเวศ  กัลปะ
 

27

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

85.33

ทอง

15

1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงวนิรฎา  วรวงศ์

1. นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
2. นางสาวจตุพร  ฟักเขียว
 

28

การงานอาชีพ

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

87.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายธนบูรณ์  ขำปลอด
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  พรประสาทสุข
3. เด็กชายเฉลิมพล  ฮวดลิ้ม

1. นางพรทนา  จิรพฤฒิศิริ
 

29

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

70

เงิน

15

1. เด็กชายธนธรณ์  เหล็กจีน
 

1. นางสาวจตุพร  ฟักเขียว
 

 


Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:22 AM